مدیریت کاربران


مدیریت کاربران


اهدافی که کارشناسان شرکت سپنتا بر این اساس دنبال می کنند شامل موارد ذیل می باشد:
1. تعیین سیاست مرتبط با سطح دسترسی
2. شناسایی کاربران و امکان مدیریت در دسترسی
3. کنترل و کاهش تهدیدات و حملات

کنترل کاربران و یا مشتریان در نقطه نهایی End Point

هدف از کنترل در نقطه نهایی ،کنترل کاربران و یا مشتریان می باشد. در چنین شرایطی بیشترین توجه روی مدیریت و کنترل سیستم نهایی و یا End Point است.
با توجه به مباحث مطرح شده در راهکار ارائه شده، شرکت سپنتا براساس پروژه های تعریف و اجرا شده در مسیر سرویس های امنیتی، با توجه به محصولات شرکت های مختلف، امکان ارائه راهکار های مرتبط با این مهم را دارا می باشد.